महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यपुस्तिका
वर्ग 9
 • गृहशास्त्र,शरीरशास्त्र,आरोगयशास्त्र
 • वर्ग:9
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • हस्तभरतकाम
 • वर्ग:9
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • कागदकाम, पुठ्ठाकाम आणि पुस्तकबांधणी
 • वर्ग:9
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • पाककला
 • वर्ग:9
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • शिवणयंत्राद्वारे शिलाई व शिवणयंत्राची निगा व दुरुस्त
 • वर्ग:9
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • भारतीय संगीत
 • वर्ग:9
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • चित्रकला व रंगकाम
 • वर्ग:9
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • दूध आणि दुधाचे पदार्थ
 • वर्ग:9
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • घरगुती विद्द्युत उपकरणे
 • वर्ग:9
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • टाकाऊ वस्तूंपासून सौंदर्याकृती
 • वर्ग:9
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
वर्ग 10
 • गृहशास्त्र,शरीरशास्त्र,आरोगयशास्त्र
 • वर्ग:10
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • हस्तभरतकाम
 • वर्ग:10
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • कागदकाम, पुठ्ठाकाम आणि पुस्तकबांधणी
 • वर्ग:10
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • पाककला
 • वर्ग:10
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • शिवणयंत्राद्वारे शिलाई व शिवणयंत्राची निगा व दुरुस्त
 • वर्ग:10
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • भारतीय संगीत
 • वर्ग:10
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • चित्रकला व रंगकाम
 • वर्ग:10
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • दूध आणि दुधाचे पदार्थ
 • वर्ग:10
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • घरगुती विद्द्युत उपकरणे
 • वर्ग:10
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-
 • टाकाऊ वस्तूंपासून सौंदर्याकृती
 • वर्ग:10
 • विषय:दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:-