महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
ई-बालभारती विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. लिमये योगेश बाळकृष्ण
पदनाम
ई.डी.पी. व्यवस्थापक
विभागाविषयी
  • महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ई-लर्निंग मटेरियल डिझाइन करण्यासाठी ई-बालभारती हा नवीन विभाग स्थापन करण्यात आला आहे.
  • ई-बालभारतीने सर्व विद्यार्थ्यांना परवडणार्‍या किंमतीत उच्च प्रतीची डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध करुन देण्याची संकल्प केली आहे.
-
020-25716323
edp_manager@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४