महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
गुजराती विभाग
विभाग प्रमुख
श्रीमती. जानी केतकी नितेश
पदनाम
विशेषाधिकारी (गुजराती)
विभागाविषयी
प्रथम भाषा गुजराती, द्वितीय भाषा गुजराती (संपूर्ण), द्वितीय भाषा गुजराती (संयुक्त) व वस्त्रशास्त्र या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती गुजराती विभाग करतो.
-
020-25716206
gujarati@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४