महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
तेलुगू विभाग
विभाग प्रमुख
श्रीमती. तुळशी भारत
पदनाम
विशेषाधिकारी (तेलुगू)
विभागाविषयी
प्रथम भाषा तेलुगू, द्वितीय भाषा तेलगू (संयुक्त) व बाल विकास या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती तेलुगू विभाग करतो.
-
020-25716211
telugu@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४