महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
गणित विभाग
विभाग प्रमुख
श्रीमती गोडबोले उज्ज्वला श्रीकांत
पदनाम
प्र. विशेषाधिकारी (गणित)
विभागाविषयी
गणित, पुस्तपालन व लेखाकर्म, सहकार, वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन , चिटणीसाची कार्यपद्धती या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती गणित विभाग करतो.
7666902201
020-25716230
maths@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४