महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
कार्यानुभव विभाग
विभाग प्रमुख
डॉ. लोळगे अजयकुमार सुधाकर
पदनाम
विशेषाधिकारी (कार्यानुभव)
विभागाविषयी
भारतीय संगीताचा इतिहास व विकास, कलेचा इतिहास आणि रसग्रहण, माहिती तंत्रज्ञान, खेळू करू शिकू, कार्यशिक्षण, स्व-विकास व कलारसास्वाद मराठी या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती लेखन संपादनाचे कला कार्यानुभव विभाग करतो.
-
020-25716207
spl_officer_work_exp@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४