महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
प्रशासन विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. पवार रवींद्र राजेंद्र
पदनाम
प्र. कार्यालय सचिव
विभागाविषयी
प्रशासन विभाग बालभारतीचे मानव संसाधन विभाग आहे. विभाग कर्मचार्‍यांच्या नेमणुका, बदल्या, सेवानिवृत्ती पाहतो.
-
020-25716303
office_secretary@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४