महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
स्थावर विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. हेमंत बाबर
पदनाम
प्र. कार्यकारी अभियंता
विभागाविषयी
 • पुस्तक निर्मिती आणि वितरणासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या देखभाल स्थावर विभाग करते
 • बालभारती पायाभूत सुविधांमध्ये जमीन, कार्यालय इमारती, गोदामे आणि अंतर्गत रस्ते यांचा समावेश आहे.
 • बालभारतीच्या ९ शहरांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा आहेत. (पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर.)
  -
  020-25716125
  est_manager@ebalbharati.in
  सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४