महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
भूगोल विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. जाधव रविकिरण जनार्दन
पदनाम
विशेषाधिकारी (भूगोल)
विभागाविषयी
भूगोल, भूशास्त्र, अर्थशास्त्र, पर्यावरण शिक्षण, मानसशास्त्र या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती भूगोल विभाग करतो.
-
020-25716151/208
geography@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४