महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
हिंदी विभाग
विभाग प्रमुख
डॉ. पोतदार अलका सुरेंद्र
पदनाम
विशेषाधिकारी (हिंदी)
विभागाविषयी
प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा हिंदी (संपूर्ण), द्वितीय भाषा हिंदी (संयुक्त),प्रथम भाषा बंगाली व शिक्षणशास्त्र या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती हिंदी विभाग करतो.
-
020-25716204
hindi1@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४