महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
सिंधी विभाग
विभाग प्रमुख
श्रीमती. जानी केतकी नितेश
पदनाम
प्र. विशेषाधिकारी (सिंधी)
विभागाविषयी
प्रथम भाषा सिंधी व द्वितीय भाषा सिंधी या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती सिंधी विभाग करतो.
-
020-25716206
sindhi@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४