महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
कला विभाग
विभाग प्रमुख
डॉ. लोळगे अजयकुमार सुधाकर
पदनाम
प्र. विशेषाधिकारी (कला)
विभागाविषयी
इयत्तानिहाय शिक्षक हस्तपुस्तिका, भारतीय संगीत, कलेचा इतिहास या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती व लेखन संपादनाचे काम कला विभाग करतो.
-
020-25716139
spl_officer_work_exp@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४