महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
वित्त आणि लेखा विभाग
विभाग प्रमुख
सौ. भारती देशमुख
पदनाम
वित्त व लेखा अधिकारी
विभागाविषयी
वित्त व लेखा विभाग अर्थसंकल्प मंडतो, वित्तीय नियोजन करतो, वित्तीय लेखा नोंदी ठेवतो, कर आकारणी पाहतो आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करतो.
-
020-25716334
fao@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४