महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
इतिहास विभाग
विभाग प्रमुख
श्रीमती. सरोदे वर्षा किरण
पदनाम
प्र. विशेषाधिकारी (इतिहास)
विभागाविषयी
इतिहास, ग्रंथालय व माहितीशास्त्र, तत्वज्ञान, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती इतिहास विभाग करतो.
-
020-25716214
history@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४