महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
संपर्क साधा
जनसंपर्क अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, 'बालभारती'
सेनापती बापट मार्ग, पुणे - ४११ ००४
लँडलाईन क्रमांक ०२०२५७१०१०७
ई मेल. executive_editor_kishor@ebalbharati.in