महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
कन्नड विभाग
विभाग प्रमुख
डॉ. बिल्लूर सदानंद मारुती
पदनाम
विशेषाधिकारी (कन्नड)
विभागाविषयी
प्रथम भाषा कन्नड, द्वितीय भाषा कन्नड (संयुक्त), गृह व्यवस्थापन व तर्कशास्त्र या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती कन्नड विभाग करतो.
-
020-25716201
kannad@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४