महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
उर्दु विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. खान नावेधुल हक इनामुल हक
पदनाम
विशेषाधिकारी (उर्दू)
विभागाविषयी
प्रथम भाषा उर्दू, द्वितीय भाषा उर्दू (संपूर्ण), द्वितीय भाषा उर्दू (संयुक्त), पर्शियन, अरबी या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती उर्दू विभाग करतो.
-
020-25716237
urdu@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४