महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
आरोग्य व शा. शि. विभाग
विभाग प्रमुख
डॉ. लोळगे अजयकुमार सुधाकर
पदनाम
प्र. विशेषाधिकारी (आरोग्य व शा. शि.)
विभागाविषयी
आरोग्य व शारीरिक शिक्षण, नागरी संरक्षण व वाहतूक सुरक्षा, संरक्षणशास्त्र या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या आशयनिर्मिती व लेखन संपादनाचे काम आरोग्य व शारिरीक शिक्षण विभाग करतो.
-
020-25716213
spl_officer_work_exp@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४