महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
मराठी विभाग
विभाग प्रमुख
श्रीमती वायळ सविता अनिल
पदनाम
विशेषाधिकारी (मराठी)
विभागाविषयी
प्रथम भाषा मराठी, मराठी भाषा(संपूर्ण), मराठी भाषा(संयुक्त), संस्कृत (संपूर्ण), संस्कृत (संयुक्त), अर्धमागधी(संपूर्ण), पाली(संपूर्ण), अर्धमागधी(संयुक्त), पाली(संयुक्त) व महाराष्ट्री प्राकृत या विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीचे काम मराठी विभागामार्फत केले जाते.
-
020-25716209
marathi@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४