महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
शिक्षक हस्तपुस्तिका
वर्ग 1
 • मजेत शिकूया मराठी (पाठ्येत्तर - पुरक पुस्तिका)
 • वर्ग:1
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 31.00
 • शारीरिक शिक्षण शि.ह
 • वर्ग:1
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 32.00
 • कला शिक्षण शिक्षक- पालक शि.ह..
 • वर्ग:1
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 22.00
 • कार्यानुभव शि.ह.
 • वर्ग:1
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 34.00
वर्ग 2
 • मजेत शिकूया मराठी (पाठ्येत्तर - पुरक पुस्तिका)
 • वर्ग:2
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 31.00
 • शारीरिक शिक्षण शि.ह
 • वर्ग:2
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 30.00
 • कला शिक्षण शिक्षक- पालक शि.ह..
 • वर्ग:2
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 21.00
 • कार्यानुभव शि.ह.
 • वर्ग:2
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 33.00
वर्ग 3
 • शारीरिक शिक्षण शि.ह
 • वर्ग:3
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 37.00
 • कला शिक्षण शिक्षक- पालक शि.ह..
 • वर्ग:3
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 22.00
 • कार्यानुभव शि.ह.
 • वर्ग:3
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 46.00
वर्ग 4
 • शारीरिक शिक्षण शि.ह
 • वर्ग:4
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 36.00
 • कला शिक्षण शिक्षक- पालक शि.ह..
 • वर्ग:4
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 20.00
 • कार्यानुभव शि.ह.
 • वर्ग:4
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 43.00
वर्ग 5
 • कार्या.मा.तंत्रज्झान शि.ह
 • वर्ग:5
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 35.00
 • शारीरिक शिक्षण शि.ह
 • वर्ग:5
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 48.00
 • कला शिक्षण शिक्षक- पालक शि.ह..
 • वर्ग:5
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 29.00
 • कार्यानुभव शि.ह.
 • वर्ग:5
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 58.00
वर्ग 6
 • शारीरिक शिक्षण शि.ह
 • वर्ग:6
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 60.00
 • कार्या.मा.तंत्रज्झान शि.ह
 • वर्ग:6
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 26.00
 • कला शि.ह..
 • वर्ग:6
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 24.00
 • कार्यानुभव शि.ह.
 • वर्ग:6
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 42.00
वर्ग 7
 • शारीरिक शिक्षण शि.ह
 • वर्ग:7
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 65.00
 • कार्या.मा.तंत्रज्झान शि.ह
 • वर्ग:7
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 20.00
 • कला शि.ह..
 • वर्ग:7
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 22.00
 • कार्यानुभव शि.ह.
 • वर्ग:7
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 35.00
वर्ग 8
 • इलेकट्रॉनिक्सची तॊंडओळख
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 25.00
 • कठपुतळी/बाहुलीकाम
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 22.00
 • फ्रेटवर्क
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 13.00
 • फळफळावळ टिकवणे
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 23.00
 • बाहुलीकाम
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 15.00
 • विदयुत उपकरणांची निगा व दुरूस्ती
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 15.00
 • सायकलची निगा व दुरूस्ती
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 17.00
 • शारीरिक शिक्षण शि.ह
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 108.00
 • कार्या.मा.तंत्रज्झान शि.ह
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 39.00
 • कला शि.ह..
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 58.00
 • कार्यानुभव शि.ह.(नवीन)
 • वर्ग:8
 • विषय:-
 • माध्यम:मराठी
 • किंमत:रु. 73.00