Limited Tenders
Limited Tenders
Sr.
No.
Quotation
Notice No.
Date Department Subject Download Quotation
Submission
Remark
1पापुभां/लातूर/अ-भांडार/89621/02/2024Latur Depotलातूर भांडारातील वातानुकुलित यंत्र (ए.सी) च्‍या वार्षिक देखभाल व दुरूस्‍ती कामाचे दरपत्रक पाठविणेबाबतNotice21/02/2024 To 04/03/2024
2Pune/23-24/640521/02/2024Estate Section, Head Office, PuneSupply, Installation, Testing and Commissioning of hydrant system and Diesel Engine driven common stand by pump, Installation of Fire Panel, Shifting of Fire Control Panel, Painting of Fire Pipeline and Misc Fire Fighting works at Balbharati Campus, Senapati Bapat Marge, Pune.Notice Quotation form21/02/2024 To 29/02/2024
3Pune/23-24/646922/02/2024Estate Section, Head Office, PuneToilet Leakage work of Room No 06,07 and 17 at First and Second Floor, Guest Room Building, Balbharati, Pune.Notice Quotation form22/02/2024 To 29/02/2024
4पापुभां/कोल्हापूर/प्रशासन/91723/02/2024Kolhapur Depotकोल्हापूर भांडारातील स्वयंचलीत अग्नीशामक यंत्रणेची देखभाल व दुरूस्ती करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याची सूचना मंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याबाबत.Notice27/02/2024 To 05/03/2024.
5पापुभां/कोल्हापूर/प्रशासन/91923/02/2024Kolhapur Depotकोल्हापूर भांडारातील विद्युत साहित्य व साहित्यांची देखभाल व दुरूस्ती करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याची सूचना मंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याबाबत.Notice Quotation form23/02/2024 To 04/03/2024
6पापुभां/कोल्हापूर/प्रशासन/92123/02/2024Kolhapur Depotकोल्हापूर भांडारातील पुस्तके, कागद गोदाम व कार्यालयात वाळवी नाशक औषध फवारणी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याची सूचना मंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याबाबत.Notice Quotation form23/02/2024 To 05/03/2024
7Controller/Accounts/274222/02/2024Controller Office, Prabhadeviआर्थिक वर्ष सन २०२४-२५ या वर्षामधील आयकर विषयक कामे करून घेण्यासाठी सनदी लेखापालाची नेमणूक करण्याकरिता दरपत्रके मागविण्याबाबत...Notice22/02/2024 To 28/02/2024
8पापुभां/कोल्हापूर/प्रशासन/93126/02/2024Kolhapur Depotकोल्हापूर भांडारातील हायस्टॅकर मशीन, हायड्रोलिक ट्रॉलीज व फोर्कलिफ्ट मशीन इ. चे दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी दरपत्रके मागवण्याबाबत....Notice26/02/2024 To 06/03/2024
9पापुभां/नाशिक/प्रशा/83428/02/2024Nashik Depotविदयुत देखभाल व दुरूस्‍तीचे दरपत्रके मागविणेबाबत.......Notice28/02/2024 To 11/03/2024
10पापुभां/नाशिक/प्रशा/83528/02/2024Nashik Depotअंबड गोदामातील डिटेक्‍शन अॅण्‍ड फायर प्रोटेक्‍शनचे जाहिरात प्रसिध्‍द करणेबाबत...Notice28/02/2024 To 14/03/2024
11पापुभां/कोल्हापूर/प्रशासन/93629/02/2024Kolhapur Depotकोल्हापूर भांडार इमारत व कागद गोदामांच्या सभोवती सुरक्षेच्या दृष्टिने बसविण्यात आलेल्या सी.सी.टीव्ही कॅमेरे व यंत्रणा यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत..Notice29/02/2024 To 07/03/2024
12पापुभां/पनवेल/प्रशा/126801/03/2024Panvel Depotपनवेल भांडारातील सी.सी.टी.व्‍ही.कॅमेरा /व्‍हीडीओ यंत्रणेच्‍या वार्षिक देखभाल व दुरूस्‍तीची दरपत्रके पाठविणेबाबत..Notice01/03/2024 to 26/03/2024
13पापुभां/पनवेल/प्रशा/126229/02/2024Panvel Depotपनवेल भांडारातील ८ पाण्‍याच्‍या टाक्‍या स्‍वच्‍छ करण्‍याचे दरपत्रक मागविण्‍याबाबत...Notice29/02/2024 To 10/03/2024
14पापुभां/पनवेल/प्रशा/126129/02/2024Panvel Depotपनवेल भांडारातील एकूण १८ नग स्प्लिट एअर कंडिशनर्सच्‍या देखभाल व दुरुस्‍तीकरिता दरपत्रके मागविण्‍याबाबत...Notice29/02/2024 To 04/03/2024
15पापुभां/पनवेल/प्रशा/126029/02/2024Estateपनवेल भांडारातील रोलिंग शटर्सच्‍या देखभाल व दुरुस्‍ती करण्‍याचे दरपत्रक मागविण्‍याबाबत...Notice29/02/2024 To 15/03/2024
16पापुभां/पनवेल/प्रशा/125929/02/2024Panvel Depotपनवेल भांडारातील किर्लोस्‍कर कंपनीच्‍या जनरेटरच्‍या वार्षिक देखभाल व दुरुस्‍तीचे दरपत्रक मागविण्‍याबाबत....Notice29/02/2024 To 04/03/2024